maharashtraprimenews
ठळक बातम्या
मनोरंजन

सोनी सबवरील माललका ‘पष्ु पा इम्पॉलसबल’मध्ये राशीच्या कृत्यामुळे पटेल कुटुुंबाच्या जीवनात माजला हाहाकार

आपल्‍या‍ सर्ाांच्‍या‍ शाळेबाबत‍ गोड‍ आठर्णी‍ आहेत, काही‍ धमाल, तर‍ काही‍ आव्ह‍ानात्‍मक.‍ छळर्णकू ीचा‍बळी‍पडणे‍ही‍आठर्ण‍बहुताांश‍लोकाांना‍वर्सरार्ीसी‍र्ाटेल.‍सोनी‍सबर्रील‍माललका‍ ‘पष्ु ‍पा‍ इम्प‍ॉलसबल’ प्रबळपणे‍ या‍ दष्ु ‍ट‍ कृत्‍याला‍ आणण‍ त्‍यामळु े‍ होणाऱ्या‍ वर्पररत‍ पररणामाांना‍ प्रकाशझोतात‍आणत.े‍असाच‍एक‍वर्द्यार्थी‍आयनय‍राशी‍पटेलला‍(देश्नादगुड)त्रास‍देतो‍आणण‍ ततला‍ ब्‍लॅकमेल‍ करतो, पण‍ त्‍यामळु े‍ शेर्टी‍ त्‍याला‍ शाळेमधनू ‍ काढण्‍यात‍ येते.‍ पण‍ आता‍ फास‍े बदलले‍आहेत‍आणण‍त्रास‍देणाराच‍पीडडत‍बनला‍आहे.‍राशीची‍सडू ‍घेण्‍याची‍भार्ना‍मयायदेपलीकडे‍ गेली‍आहे.‍
आयनय‍शाळेत‍परत‍आला‍असल्‍यामळुे‍राशी‍सांधी‍लमळताच‍त्‍याला‍त्रास‍देत‍आहे.‍याच‍त्रासादरम्‍यान‍ ती‍तनष्‍काळजीपणे‍आयनयला‍पायऱ्यार्ांरून‍खाली‍ढकलते,पण‍आयनयला‍हॉस्पपटलमध्‍ये‍भरती‍ झाल्‍याचे‍पाहून‍ततला‍धक्‍का‍बसतो.‍मख्ु ‍याध्‍यापक‍नानार्टी‍पष्ु‍पाला‍(करूणा‍पाांडे)‍त्‍याबाबत‍ कळर्तात‍आणण‍राशीला‍(देश्नादगुड)माफी‍मागण्‍यास‍साांगतात,पण‍ती‍नकार‍देते.‍आयनयचे‍ र्डडल‍प्रबोध‍अस्वर्नला‍त्‍याांच्‍या‍कायायलयामध्‍ये‍बोलार्तात, पण‍त्‍याऐर्जी‍पष्ु ‍पा‍त्‍याांना‍भेटायला‍ जाते.चचराग‍(दशनशगजुरश)र्‍प्रार्थनया‍ततचा‍गपुचपू‍पाठलाग‍करतात.‍चचरागचे‍प्रबोधसोबत‍भाांडण‍ होते‍आणण‍तो‍त्‍याांच्‍या‍कायायलयाचे‍नकु सान‍देखील‍करतो.‍चचराग‍र्‍प्रार्थनय ा‍तेर्थनू ‍तनघनू ‍जातात, पण‍प्रार्थनया‍ततचा‍फोन‍तेर्थेच‍वर्सरते.‍प्रबोधला‍तो‍फोन‍सापडतो‍आणण‍त्‍याच्‍या‍मनात‍चचराग‍र्‍ पटेल‍कुटुांबाला‍धडा‍लशकर्ण्य‍ासाठी‍दष्ु ‍ट‍योजना‍येते.‍‍‍‍
प्रबोध कोणते नवीन सुंकट ननमाशण करेल? चिरागला मोठ्या सुंकटािा सामना करावा लागणार आहे का?
चिरागिी भलू मका साकरणारा दशनश गजु रश म्हणाला, ‍
“प्रबोध खपू काळापासनू पटेल कुटुुंबासाठी त्रास ठरला आहे. म्हणनू ि चिरागला या घटनेबाबत आणण प्रबोध त्याुंच्यासाठी कोणते सुंकट ननमाशण करेल याबाबत चितुं ा आहे; आपण नेहमीि आपल्या क ु ट ु ुं ब ा ि े र क्ष ण क र त ो , ज र ी त े ि कु ी ि े अ स ल े त र ी आ ण ण र ा श ी च् य ा क ृ त् य ा म ळु े स ुं क ट ओ ढ व ण ा र असताना दे खील चिराग तेि करतो. प्रबोधच्या मलु ाला दखु ापत झाली असल्यामळु े तो पटे ल कुटुुंबासाठी कोणते सुंकट घेऊन येईल हे कोणालाि माहहत नसते. आगामी एपपसोड्स पाहायला पवसरू नका, कारण यामधनू तम्ु हाला रोिक मनोरुंजन पाहायला लमळेल.’’
पहा ‘पष्ु पा इम्पॉलसबल’ दर सोमवार ते शननवार रात्री ९.३० वाजता फक्त सोनी सबवर!

Related posts

करिष्‍मा कोणाच्‍या बाजूने आहे – चिंगारी गँग की एमपीटी? जाणण्‍यासाठी पहा सोनी सबवरील मालिका ‘मॅडम सर’

Shivani Shetty

आम्ही सिनेमाचा थिएट्रिकल ट्रेलर प्रदर्शित होण्याआधी गाणी प्रदर्शित करणार!” – सिद्धार्थ आनंद यांनी सांगितलं कशाप्रकारे ट्रेलरआधी गाणी प्रदर्शित करून पठाणच्या कथेची उत्सुकता वाढवत नेणार असल्याचं रहस्य

Shivani Shetty

बहिणीला मेसेज करुन अल्पवयीन मुलीचा टोकाचा निर्णय, सारं गाव सुन्न, कारण…

cradmin

Leave a Comment