maharashtraprimenews
ठळक बातम्या
मनोरंजनसार्वजनिक स्वारस्य

पकंजबरेी,कावेरीप्रियमयांनीसोनीसबवरीलआगामीमाललका‘दिलदिया गललां’च्या कलाकारांसह सवु र्ण मंदिराला भटे िेऊन घेतला आशीवाणि

मंबु ई, १८ नोव्हेंबर २०२२:
कोणताही नवीन उद्यम ककिंवा शभु कायााची सरूु वात देवाचा आशीवााद घेऊनच केली जाते. सोनी सबवरील आगामी माललका ‘ददल ददया गललािं’च्या कलाकारािंना अमतृ सर येथील सवु णा मिंददरामध्ये वाहेगरूु जीिंचा आशीवााद घेण्याची सवु णसा िंधी लमळाली आणण तयािंनी या सिंधीचा लाभ घेतला.
सोनी सबवर लवकरच सुरू होणारी नवीन माललका ‘ददल ददया गललािं’ ही स्थलािंतराबाबतची कथा आहे, जी भावननक असण्यासोबत सकारातमक व आशेच्या दृष्टिकोनातनू दाखवण्यात येईल. या माललके चे प्रमुख कलाकार जसे प्रख्यात अलभनेत पिंकज बेरी, जसजीत बब्बर, सिंदीप बसवाना, रवी गोसैन, कावेरी प्रप्रयम व हेमा सदू यािंनी अमतृ सरमधील सवु णा मिंददराला भेि देऊन वाहेगरूु जीिंचा आशीवााद घेतला. ही माललका कुिुिंबातील तीन प्रपढयािंमधील नातयािंना दाखवते. ही सिंघर्ााची कथा आहे, ज्यामध्ये कुिुिंबातील सदस्यािंमध्ये शारीररक व भावननक तफावत पाहायला लमळतात. पदहलया दोन प्रपढया तयािंच्या गतकाळाला प्रवसरून क्षमा करण्यास नकार देतात, पण नतसऱ्या’ प्रपढीने तयािंच्यामधील तफावत दरू करण्यासाठी केलेलया प्रयतनािंनिंतर ते आपापसातील नाते सधु ारण्याचा प्रयतन करतात.
कुिुिंब एकमेकािंमधील अिंतरामळु े प्रवभागले असले तरी तयासाठी गैरसमज ननमााण करणारी ष्स्थती, मन दखु ावणाऱ्या भावना आणण रूढीबद्ध प्रवश्वास कारणीभतू असतात. सोनी सबवरील ही बहुप्रनतक्षक्षत माललका लवकरच प्रसाररत होणार आहे. या दहदिं ी-भाप्रर्क माललके ची ननलमता ी रश्मी शमाा यािंनी के ली आहे.
मते:
माललके मधील पंकज बेरी ऊर्ण दिलिीत
“पंजाबी असलयाने अमतृ सर माझ्या मनाच्या खूप जवळ आहे आणर् मी येथे माझ्या कुटुंबासह नेहमीच येतो. आमची माललका ‘दिल दिया गललां’चा हा नवीन िवास सरूु होण्यापवू ी आम्ही शभु सरूुवातम्हर्नू आमच्यावाहेगरूुजींचाआशीवाणिघेतला.सवुर्णमंदिरालाभेटिेण्याचाअनभुव अद्प्रवतीय होता. या दिकार्ी लमळर्ारी उत्साहवधकण भावना इतर कुिेच लमळर्ार नाही, जसेच कुटुंब व प्रियजनांसोबत असण्याची भावना. सोनी सबवरील माझी नवीन माललका नाते व कुटुंबावर

िकाश टाकते आणर् कथानक संघर्ाणसह कु टुंबातील सिसयांमधील शारीररक व भावननक िरु ाव्याला िाखवते. मी या माललकेमध्ये िबळ भारतीय पजं ाबी वडिलाची भलूमका साकारर्ार आहे, ज्याला त्याच्या मलु ांकिून भरपरू अपेक्षा आहेत. मी यासािी उत्सुक आहे आणर् आशा करतो की, िेक्षक
िेखील माललकेशी संलग्न होतील.’’
कावेरी प्रियम ऊर्ण अमतृ ा
“सवु र्ण मंदिराला भेट िेऊन माललके च्या िवासाची सरुु वात करर्े हे माझे भाग्य आहे. सवशण क्ततमान िेवाचा आशीवाणि घेण्याची संधी दिलयाबद्िल मी मनापासनू आभारी आहे.
संिीप बसवाना ऊर्ण मनिीप
About SONY SAB:
Launched in March 2005, SONY SAB is part of the network of television channels owned by Sony Pictures Networks India. Sony SAB evolved from its ‘Haste Raho’ tagline in 2017 to ‘Khushiyon Wali Feeling’ in 2019 to now being a channel that tells stories which resonate with the everyday lives of people. The reinvigorated Sony SAB is transitioning even more strongly to being a channel which is forward looking and approaches life’s problems with a lens of hope, offering diverse content, meaningful storytelling, and real emotions.
With an impressive line-up of fresh, progressive and value-driven content dealing with the real issues that people face in life, the stories tap into the aspirations of different generations in the family. Sony SAB is dedicated to promoting an enjoyable family-viewing experience and can truly define Sony SAB as the ‘living room brand’ with something to appeal to everyone in the family.
The current programming mix by Sony SAB includes daily shows like Alibaba – Dastaan-e-Kabul, Wagle Ki Duniya – Nayi Peedhi, Naye Kissey, Pushpa Impossible, Dharma Yodha Garud, Maddam Sir, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah amongst others. Sony SAB is dedicated to strengthening its line-up of shows further to provide non-stop entertainment for its viewers.
Sony SAB is broadcasted in more than 44 million households in India and is present in more than 150 countries internationally, reaching over 25 million households.
About Culver Max Entertainment Private Limited (formerly known as Sony Pictures Networks India):
Sony Pictures Networks India is the consumer-facing identity of Culver Max Entertainment Private Limited, which is an indirect wholly owned subsidiary of Sony Group Corporation, Japan.
The Company has several channels including Sony Entertainment Television (SET and SET HD), one of India’s leading Hindi general entertainment television channels; Sony MAX, India’s premium Hindi movies and special events channel; Sony MAX 2, another Hindi
िबळ, हुशार व मोहक तरूर्ीची आहे. मी मॉिन,ण पर् पारंपाररक भलू मका साकारण्यास उत्सुक आहे. ही माललका तर्ावत िरू करण्याचा ियत्न करते, लोकांना नात्यामध्ये एकत्र आर्ते आणर् आम्हाला सोनी सबच्या िेक्षकांची संलग्न करते. आम्ही आशा करतो की, िेक्षक सकारात्मकपर्े िनतसाि
िेतील.’’
माझी भलू मका जबाबिार,
“सवु र्ण मंदिराला भेट दिलयाने मला सकारात्मक ऊजाण लमळाली आहे. सोनी सब सकारात्मकता व आशेच्या दृक्टटकोनामधनू सरु ेखररत्या कथानक सािर करते, ज्याला मी खपू महत्त्व िेतो. ही माललका गैरसमजांमळु े कु टुंबं कशािकारे प्रवभतत होऊ शकतात आणर् अज्ञानामळु े आपलया नात्यांवर कशािकारे ननयंत्रर् राहत नाही याबाबत नवीन पैलनंू ा सािर करते. मी तीन प्रपढयांच्या या भावननक
कथेला िेक्षक कशािकारे िनतसाि िेतात, हे पाहण्यास उत्सुक आहे.’’

movie channel showcasing great India Cinema; Sony MAX HD, a high definition Hindi movie channel airing premium quality films; Sony WAH, the Hindi movies channel for rural markets; Sony SAB and Sony SAB HD the family-oriented and values driven Hindi entertainment channels; Sony PAL, a genre leader in rural Hindi speaking markets (HSM) showcasing the best of Hindi general entertainment and Hindi movies from its content library; Sony PIX and Sony PIX HD, Sony BBC Earth and Sony BBC Earth HD, the premium factual entertainment channels, Sony AATH, the Bangla entertainment channel; Sony YAY!, the kids entertainment channel; Sony Sports Network – Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 1 HD, Sony Sports Ten 2, Sony Sports Ten 2 HD, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 3 HD; Sony Sports Ten 4, Sony Sports Ten 4 HD; Sony Sports Ten 5; Sony Sports Ten 5 HD; Sony Marathi, the Marathi general entertainment channel; Sony LIV – the digital entertainment VOD platform and Studio NEXT the independent production venture for original content and IPs for TV and digital media. The Company reaches out to over 700 million viewers in India and is available in 167 countries.
The Company is recognised as an employer of choice within and outside the media industry. It is a recipient of several awards, including India’s Best Companies to Work For 2021 by the Great Place to Work® Institute, India, ‘Aon Best Employers India’ awards in recognition
of the company’s unique workplace culture and exceptional people practices, consistently ranking amongst India’s Top 10 Companies with Best Health & Wellness Practices by SHRM & CGP Partners and listed by Working Mother & AVTAR as one of the 100 Best Companies for Women in India.
The Company is in its 28th year of operations in India. Besides having overseas subsidiaries, it has a subsidiary MSM-Worldwide Factual Media Private Limited and an affiliate, Bangla Entertainment Private Limited in India.
For more information, log onto www.sonypicturesnetworks.com

Related posts

सिग्निफायकडून नवीन पोर्टेबल स्‍मार्ट लॅम्‍प्‍ससह फिलिप्‍स स्‍मार्ट वाय-फाय लायटिंग श्रेणीचा विस्‍तार

Shivani Shetty

YRF ने टायगर 3 चे पहिले पोस्टर लाँच केले, टायगर जिंदा है, वॉर आणि पठान च्या इव्हेंटना फॉलो करतो

Shivani Shetty

इझमायट्रिप पहिल्या वर्ल्ड टेनिस लीगची अधिकृत ट्रॅव्हल भागीदार

Shivani Shetty

Leave a Comment