maharashtraprimenews
ठळक बातम्या
Breaking newsgeneralPublic Interest

”भारतातील तरूण दजद􏰂 ार झोपले ा पर्ाधान्य दण्े यास उत्सकु आहते ”: मग्ॅ नीफ्लक्क्े स स्लीप इंडक्े स

राष्टर्ीय, िडसब􏰀 र ४, २०२३: मॅग्नीफ्लेक्स इंिडया या युरोपमधील पिहल्या कर्माकं ाच्या लक्झरी मॅटर्ेस बर्ॅण्डने नुकतेच
केेलेल्या संशोधनामधून िनदशर्नास येते की, िपर्िमअम दजार्च्या मॅटर्ेसचा आरोग्य व झोपेच्या दजार्वर मोठा पर्भाव पडतो
हेे गर्ाहकांना मािहत आह.े भारतात १८ ते ७० वषर् वयोगटातील व्यक्क्त􏰄मध्ये आयोिजत करण्यात आलेल्या ‘मग्ग्ॅ नीफ्लक्े स
स्स्लीपइंडेक्स’मधूनिनदशनर्नासआलेकी,५३टक्केसहभाग􏰄नीपाठदखुीकमीकरण्यामध्येउच्चस्तरीयमॅटर्ेसेसच्या सकारात्मकपिरणामालाओळखले.यािनष्प􏰃􏰄मधूनभारतीयआरोग्यालादते असलेलेपर्ाधान्न्यआिणएकूणआरोग्य
सुुधारण्यासाठी उच्च दजाच्च्र् या मॅटर्ेसेसमध्येे गंुतवणूक करण्यापर्ती त्याचं ी सुसज्जता िदसून येते.
उच्च-स्तरीय मॅटर्ेस खरेदी करण्याच्या िनणर्यास कारणीभूत घटकांमध्ध्ये ५० टक्के पर्ितसादकांनी कम्फटर् व सपोटर् यांना अव्वल पर्ाधान्न्य िदल.े तसचेच, ४२ टक्के सहभाग􏰄ना सुुधािरत झोपेचा दजार् व पनेे रीलीफ (वदेे नेपासून आराम) असे आरोग्यदायी फायदे िदसले. यामधून दजद􏰂􏰂 ार मॅटर्ेसेस उ􏰃म आरोग्याला चालना दण्े यामध्ये बजावणाऱ्या भिू मके बाबत वाढती जागरूकता िनदशर्नास येत आह.े
स्स्लीपइंडक्ेसबाबतमतव्यक्तकरतमग्ॅनीफ्लक्ेसइंिडयाचेव्यवस्स्थापकीयसचंालकशर्ी.आनदं िनचानीम्हणाले, ”आम्ही आमच्च्या ल􏰁य गर्ाहकांच्या गरजा व पसंत􏰄ची पूतर्ता करण्यासाठी सखोल मािहती िमळवण्याकिरता हा उपकर्म
राबवला. या सव􏰂क्षणाची सवार्त पर्ेरणादायी बाब म्हणजे ८४ टक्के सहभाग􏰄ना बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या उच्च दजार्च्या मॅटर्ेसेेसबाबत मािहत होते. दोन-तृतीयांशहून अिधक (६७ टक्के) पर्ितसादकांनी उ􏰃􏰃म दजार्च्या मॅटर्ेसमळु े
त्त्यांच्या खरेदी करण्याच्या िनणर्यामध्ये बदल झाल्याचेे सांिगतले, तर १० टक्के पर्ितसादकानं ी मटर्ॅ ेस खरेदी करताना कम्फटर् व सपोटर्ला पर्ाधान्य िदले.”
शर्शर्ी. िनचानी पुढे म्हणाल,े ”सव􏰂क्षणामधील सवार्त महत्त्वाची बाब म्हणजे ६३ टक्के पर्ितसादक दीघर्काळापयर्ंत
आरोग्यदायी फायदे दणे ाऱ्या उच्च-स्तरीय मॅटर्ेसेससारख्ख्या िपर्िमअम स्लीप सेाल्यूूशन्समध्ये गंुतवणूक करण्यास उत्सुक होते. या िनष्प􏰃􏰄नी आम्हाला मॅग्नीफ्लक्क्े स इन्व्हस्े टम􏰀ट प्लान (एमआयपी) लाँच करण्यास पर्िे रत के ले. हा ईएमआय प्प्लान गर्ाहकानं ा त्यांच्या पाठीच्या कण्याला आधार दऊेे शकणारी आिण आरोग्ग्यावर पिरणाम होण्यास कारणीभूत
ठरणाऱ्या झोपमोडीचे िनराकरण करू शकणारी ततर्ं ज्ञज्ञानदष्ृ 􏰅ा पर्गत, उच्च दजाच्र् या मटर्ॅ ेसची िनवड करत त्याच्ं या आरोग्यालापर्ाधान्यदण्ेयासपर्ेिरतकरतो.रोचकबाबम्म्हणजे५०टक्क्केपर्ितसादकांनीईएमआयच्यामाध्यमातनू उच्च- स्स्तरीय मॅटर्ेस खरेदी करण्यापर्पर्ती रूची व्यक्क्त के ली.”
मॅग्नीफ्लेक्स स्स्लीप इंडक्े सने इन-स्टोर िव्व्हिजट्स आिण टेिस्टग या खरेदीचा िनणयर्र् घेण्याच्या सवार्त लोकिपर्पर्य प􏰆ती असल्याचे िनदशर्नास आणल.ेे ६० टक्के पर्पर्ितसादकांनी पर्त्यक्ष अनुभव घेण्यावर िवश्वास दाखवला. िमतर् व कुुटुंबांकडून

िशफारशीचे पर्पर्माण ५२ टक्के होते, तर ऑनलाइन िरव्ह्यूज, रेिटग्ज आिण व्व्यावसाियक िरव्ह्यजू यानं ी दखे ील महत्त्वाच्या भूूिमका बजावल्या. पर्ितसादक गुंतवणकू करण्यास उत्सुक असलेल्ल्या िविवध पर्पर्कारच्या उच्च्च-स्तरीय मॅटर्ेसेसमध्ये ममे री फोम मटर्टर्ॅ ेेसेस ४५ टक्क्क्यांसह अगर्स्स्थानी होत्या, ज्यानंतर २५ टक्क्यांसह कॉटन मॅटर्ेसेसचा कर्मांक
होता.
ब􏰀􏰀गळुरू, नवी िदल्ली, मंुबई, पुणे, कोलकाता, चे􏰇ई, हदै राबाद, नोएडा, केरळ, कोची, गुरुरुगर्ाम, रांची, मंगलोर,
कोईम्बतूर, इंदरूू आिण जमशदेे पूर या १६ शहरांमध्ये मग्ॅ नीफ्लेक्स स्लीप इंडक्े स आयोिजत करण्यात आले. मग्ॅ नीफ्लक्े स इंिडया बाबत:
मॅग्नीफ्लेक्स (मेड इन इटली) युरोपमधील पिहल्या कर्माकं ाचा मटर्ॅ ेस बर्ण्ॅ ड आह,े जो त्याचं ी कारािगरी, ततर्ं ज्ञज्ञानदष्ृ 􏰅ा उच्च दजाचर् ी उत्पादने आिण गर्ाहकांना दणेे ारे मूल्य यासाठी ओळखला जातो. ६० वषार्ंपूव􏰉 पर्ॅटो, इटली येेथे लहान वकर्शॉपसह सुुरूवात केलेला मॅग्नीफ्लेक्स लक्झरी मॅटर्टर्ेस शर्ेणीमधील माक􏰂ट लीडर आह,े जेथे ५० दशलक्षहूहून अिधक व्व्यक्त􏰄नी त्याच्च्ं या मॅटर्ेसेसवर उ􏰃म झोपचेे ा अनुभव घेतला आह.े मॅग्नीफ्लेक्सचेे १०० हून अिधक उत्पादने आहते ,
ज्ज्यामध्ये िविवध पर्कारच्या मॅटर्ेसेस, मॅटर्ेस फर्े म्स, िपलोज (उशी) व स्स्लीप अॅक्ससे रीजचा समावशे आह.े बर्ॅण्डचा कस्टमर सेेल्स सिवस सॅॅटीस्फॅक्शन इंडेक्सवर ९९.७ टक्के स्कोअर आह.े मॅग्नीफ्लेक्स १०० हून अिधक दशे ांमध्ये उपलब्ध आहे आ आ ि ण भ ा र त ी य य ब ा ज ा र प े ठ े स ा ा ठ ी प ॉ ि ल फ् ल े क्क् स इ ं ि ड य ा स ो ब ब त स ह य ो ग क े ल ल ा आ ह . े
१९८३ मध्ये स्स्थापना करण्ण्यात आलेली पॉिलफ्लेक्स इंिडया अत्याधुिनक कम्फटर् तंतर्ज्ञानांचा वापर करत शिक्तशाली बी२सी व बी२बी बर्ॅण्ड्सचा पोटर्फोिलओ िवकिसत करत आहे आिण भारतीय बाजारपेठेत िवचारशील नेतृृत्व पर्दान करत आह.े १९८३ मध्ये कंपनीने जमर्र्नीमधून कर्ांितकारी फोम-मेिकग तंतर्ज्ञज्ञान आयाितत केले आिण भारतात
पॉिलयुरेिथन (पीयू) फोम उत्पािदत करणारी पिहली भारतीय कंपनी बनली, त्यावेळी ही संकल्पना भारतात कधीही ऐकण्यात आललेे ी नव्हती. पॉिलफ्लक्े स जनरल मोटसर्साठी दहु रे ी शिक्तशाली सीट्स आिण भारतीय रेल्वेसाठी
अ अ ि ग्न र ो ध क स ी ट्ट् स उ त् प ा ि द त क र ण ा र ी प ि ह ह ल ी भ ा र त ी य क क ं प न ी आ ह . े
२०१० मध्ये मॅग्नीफ्लेक्सनेे भारतात अि􏰈तीय तंतर्ज्ञज्ञानदष्ृ 􏰅ा पर्मािणत मॅटर्ेसेस लाँच करण्ण्यासाठी भारतीय समूह
पॉिलफ्लेक्ससोबत सहयोग केला. २०११ मध्ये पॉिलफ्फ्लेक्सने भारतीय बाजारपेठेेसाठी एफएमसीजी बर्ॅण्ड ‘गॉन मडॅ ‘ स्स्थािपत के ला. इंडोनिशयामधील पर्मुख एफएमसीजी कं पनी गरूडा फूू डसोबतचा हा संयुक्त उ􏰊म सहयोग आह.

Related posts

यामाहा आणत आहे २०२३ मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा मोटो जीपी एडिशन लाइन-अप.

Shivani Shetty

भारतभरातील तसेच सहमतीने निश्चित अन्य प्रदेशांतील ग्राहकांपर्यंत आरोग्य विज्ञान न्युट्रास्युटिकल पोर्टफोलिओ पोहोचवण्यासाठी नेस्ले इंडिया आणि डॉ. रेड्डीज यांच्यातर्फे जॉइंट व्हेंचरची स्थापना

Shivani Shetty

ईरिक्रूटकडून उल्‍लेखनीय वाढीची नोंद

Shivani Shetty

Leave a Comment