maharashtraprimenews
ठळक बातम्या
Breaking newsgeneralPublic Interest

एिझकॉम टेल-सिटस लमटेडची 27 फे वु ार 2024 रोजी सु होणार ाथमक स ा व ज न क ऑ फ र

राय,22फेवुार2024:एिझकॉमटेल-सिटसलमटेडया(“ETSL”कंवाद”कंपनी”)इिवटशअेसया ारंभकसावजनकऑफरयासंबंधाततचीबोल/ऑफरमंगळवार,27फेवुार,2024रोजीसुहोईल.
एकूणऑफरमये₹3,290दशल[₹329कोट]पयतयाइिवटशअेसयातायाइयचूा(“ेशइय”ु)आण 7,042,200 इिवट शअे स पयत वया ऑफरचा समावेश आहे. (द “ऑफर फॉर सेल”), (एक, “द टोटल इयु साईज”)
ऑफरचााइसबँड₹135ते₹142तइिवटशअेरनिचतकरयातआलाआहे.कमान100इिवट शअेससाठआणयानंतर100इिवटशअेसयापटतबोललावतायेईल.(द”ाइसबँड”)
अकँरगंतुवणकूदारायाबोलचीतारखसोमवार,26फेवुार2024हअसेल.तरसबिशनसाठबोल/ऑफर मंगळवार,27फेवुार,2024रोजीउघडले आणगुवार,29फेवुार,2024रोजीबंदहोईल.(द”बड/ऑफर कालावधी”)
कंपनीनेइिवटशअेसयातायाइयमूधनू मळणारेनवळउपननधीसाठवापरयाचातावदलाआहे -(i)तलेंगणातीलनयोिजतउपादनकपयेथेउपादन/असबललाईसउभारयासाठखचभाग-वपोषण₹ 1457.72दशल[₹145.72कोट];(ii)परतफेड/पवू -पेमट,आमयाकंपनीया₹502.98दशल[₹50.29कोट] रकमेयाकाहकजाचाअशंतःकंवापणू;(iii)₹690दशल[₹69कोट]एवढभाग-नधीवाढवकायरतभांडवल आवयकता;(iv)R&Dआणउपादनवकासातीलगंतुवणकू ₹400दशल[₹40कोट];आण(v)सामाय कॉपरेट उदेशांसाठ शलक रकम. (द”ऑजेट ऑफ द ऑफर”)

वयाऑफरमयेनेटवेहकयुनकेशसायहेटलमटेडया7,042,200इिवटशअेसचासमावेश आहे.(द”मोटरसेलगंशअेरहोडर”)
कंपनीयायारेडहेरगंॉपेटसवारेऑफरकेलेलेइिवटशअेसदनांक20फेवुार2024रोजीचंदगडयेथे कं पनीया रिजार, हमाचल देश यांयाकडे दाखल के ले गेले (“आरएचपी”) आण बीएसई लमटेड आण नॅशनलटॉकएचजऑफइंडयालमटेडयाटॉकएसचजमयेसचूीबधकरयाचातावआहे.
ऑफरसाठ,नॅशनलटॉकएसचजऑफइंडयालमटेडहेनयु तटॉकएसचजआहे.
SCRRयानयम19(2)(b)नसुारऑफरकेलजातआहे.SEBIICDRनयमावलयानयम31सहवाचावे.ऑफर बकु बिडगं येवारे के ल जात आहे. SEBI ICDR नयमावलया नयमावल 6(2) पाळून ह ऑफर दल जात आहे.यानयमावलनसुारपासंथामकखरेददारांनानवळऑफरया75%पेाकमीनसलेलाभाग आनपुातकआधारावरवाटपासाठउपलधअसेल(“QIBs”आणअसाभाग,”QIBभाग”).आमचीकंपनीआण मोटरसेलगंशअेरहोडर,BRLMयासलामसलतकन,यआूयबीभागाया60%पयतअकँर गंतुवणकूदारांनावाटपकशकतीलआणअशावाटपाचाआधार,BRLMsयासलामसलतनसुार,ववेकाधीन आधारावरअसेल.SEBIICDRनयमांनसुार(“अकँरगंतुवणकूदारभाग”),यापकैएकततृीयांशदेशांतगत युयअुलफंडांसाठराखीवअसेल.थानकयुयअुलफंडांकडूनअकँरगंतुवणकूदारांनावाटपकेलेया कमतीवरकंवायाहूनअधकवधैबोलातहोयायाअधीनराहून(“अकँरगंतुवणकूदारवाटपकंमत”)SEBI ICDRनयमांनसुार.अकँरइहेटरभागामयेकमी-सदयताकंवावाटपनझायास,शलकइिवटशअेस QIBभागामये(अकँरगंतुवणकूदारभागायतरत)जोडलेजातील(“नेटQIBभाग”).
शवाय,नवळQIBभागाचा5%(अकँरगंतुवणकूदाराचाभागवगळून)केवळयुयअुलफंडांनाआनपुातक आधारावर वाटपासाठ ऑफर कमतीवर कंवा याहून अधक वधै बोल ात होयाया अधीन राहून उपलध असेलआणउवरतनेटQIBयुयअुलफंडांसहसवQIB(अकँरगंतुवणकूदारांयतरत)साठसमानपुातक आधारावर वाटपासाठ ऑफर कमतीवर कंवा याहून अधक वधै बोल ात होयाया अधीन राहून भाग उपलध असेल, .
तसेच,नवळऑफरया15%पेाजातभागगैर-संथामकगंतुवणकूदारांनावाटपासाठउपलधनसतील (“गैर-संथामकभाग”)(यापकैएकततृीयांशभागगैर-संथामकगंतुवणकूदारांनाउपलधअसेलयाचाअज आकार₹200,000पेाजातआण₹1,000,000पयत आहेआणगैर-संथामकभागाचादोनततृीयांशभाग बोलदारांना वाटपासाठ उपलध असेल. ₹ 1,000,000 पेा जात अज आकार असलेया बोलदारांना वाटपासाठ उपलध असेल आण गैर-संथामक भागाया या दोन उप-ेणींपकै कोणयाह एकामये गैर-संथामक भागाया इतर उप-ेणीमये बोलदारांना वाटप के ले जाऊ शकत)े आण नवळ ऑफरया 10% पेा जात करकोळवयैितकगंतुवणकूदारांनावाटपासाठउपलधनसेल(“करकोळभाग”),SEBIICDRनयमांनसुार, यांयाकडून ऑफर कमतीवर कंवा याहून अधक वधै बोल ात होयाया अधीन आहे.
सवबोलदार(अकँरगंतुवणकूदारवगळता)केवळलॉककेलेयारकमेवारेसमथतअजावारेऑफरमये अनवायपणेसहभागीहोतील(“ASBA”)आणयांयासंबंधतबँकखायाचेतपशीलदानकरतील(UPIयंणा वापन UPI बोलदारांसाठ UPI आयडीसह) यामये व-माणत सं डके ट बँक कं वा ायोजक बँके वारे बोलची रकमअवरोधतकेलजाईल(“SCSBs”).अकँरगंतुवणकूदारांनाASBAयेवारेअकँरगंतुवणकूदारभागामये सहभागी होयाची परवानगी नाह. पृ ठ ४३४ पासनू सु होणार ‘ऑफर या’ पहा
Not for distribution outside India

मोनाक नेटवथ कॅ पटल लमटेड, यु नटोन कॅ पटल ायहेट लमटेड आण सटेमॅटस कॉपरेट सिहसेस लमटेड हे या इयचु े बकु रनगं लड मॅनेजर आहेत.
येथे वापरया जाणाया परंतु परभाषत न केलेया सव कॅपटलाइझ केलेया संांचा RHP मये वणन के यामाणे समान अथ असेल.
Disclaimer:
Exicom Tele-Systems Limited is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated September 27, 2023 with SEBI on September 28, 2023 and the RHP dated February 20, 2024 with the RoC. The RHP is available on the website of the Company at www.exicom.in, SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the BRLMs, i.e. www.mnclgroup.com, www.unistonecapital.com and www.systematixgroup.in and the websites of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see “Risk Factors” of the RHP, on page 32. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“U.S. Securities Act”) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U. S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in “offshore transactions” as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made.

Related posts

*क्‍लीअरट्रिप पुन्‍हा घेऊन आले आहे सर्वात मोठा समर ट्रॅव्‍हल सेल #NationOnVacation*

Shivani Shetty

हॅपी बर्थडे राधिका आपटे! IMDb वरील तिची सर्वाधिक रेटींग असलेली टॉप 10 शीर्षके बघूया

Shivani Shetty

रोगप्रतिकारशक्तीला बळ आणि त्वचेची जपणूक: खेळाडूंच्या स्किनकेअरसाठी काही मार्गदर्शक सूचना

Shivani Shetty

Leave a Comment