maharashtraprimenews
ठळक बातम्या
सार्वजनिक स्वारस्य

टाटा मोटिसने सिशेष इलेक्ट्रि क िेईकल डीलर फायनाक्ट्सिंग िेिा देण्‍यािाठी इिंडिइिंड बँके िोबत के ला िहयोग

मिंबई, डिसेंबर ०१, २०२२: देशामध्‍ये ईव्‍ही अवलंबता वाढवण्‍याच्‍या प्रयत्‍नामध्‍ये टाटा मोटर्स या भारतातील आघाडीच्‍या
ऑटोमोटटव्‍ह उत्‍पादक कं पनीने त्‍यांच्‍या अटिकृ त प्रवार्ी ईव्‍ही डीलर्सना टवशेष इलेक्ट्रिक वेईकल डीलर फायनाक्ट्संग र्ोल्‍यूशन देण्‍यार्ाठी इंडर्इंड बँके र्ोबत र्हयोग के ला आहे. या योजनेअंतगसत इंडर्इंड बँक टाटा मोटर्सच्‍या अटिकृ त प्रवार्ी ईव्‍ही डीलर्सना आकषसक टकं मतीर्ह अटतररक्‍त इन्‍‍व्‍हेण्‍टरी फं टडंग देईल. हे अटतररक्‍त इन्‍‍व्‍हेण्‍टरी फं टडंग डीलर्सच्‍या आयर्ीई फायनान्‍‍र् मयासदेपेक्षा जास्‍त अर्ेल. परतफे ड करण्‍याची मुदत ६० ते ७५ टदवर्ांपयंत अर्ेल. तर्ेच इंडर्इंड बँक उच्‍च मागणी अर्लेल्‍या टप्प्‍‍यांदरम्‍यान गरजांची पूतसता करण्‍यार्ाठी अटतररक्‍त मयासदा देखील देईल, जी डीलर्सर्ाठी
वषासतून दोनदा उपलब्‍ि अर्ेल.
या र्हयोगार्ाठी टाटा पॅर्ेंजर इलेक्ट्रिक मोटबटलटी टल.चे चीफ फायनाक्ट्न्‍शयल ऑटफर्र व टाटा मोटर्स पॅर्ेंजर वेईकल्‍र् टल.चे र्ंचालक श्री. आटर्फ मलबारी आटण इंडर्इंड बँक टल.चे कॉपोरेट, कमटशसयल, रूरल अॅण्‍ड इन्‍‍क्‍लुटर्व्‍ह बँटकं गचे प्रमुख श्री. र्ंजीव आनंद यांनी र्ामंजस्‍य करारावर (एमओयू) स्‍वाक्षऱ्या के ल्‍या.
या ऑफरच्य‍ ा लाााँचबाबत बोलताना टाटा पॅिेंिर इलेक्ट्रिक मोसबसलटी सल.चे चीफ फायनाक्ट्न्‍शयल ऑसफिर आसण टाटा पॅिेंिर िेईकल्‍ि सल.चे ििंचालक श्री. आसिफ मलबारी म्‍हणाले, “आम्‍ही इलेक्ट्रिटफके शन व ग्रीन
मोटबटलटीच्य‍ाआमच्य‍ाध्‍येयाच्य‍ाटदशेनेवाटचालकरतअर्तानाआम्‍हालाआमच्‍याअटिकृतइलेक्ट्रिकपॅर्ेंजरवेईकल डीलर भागीदारांना टवशेष फायनाक्ट्संग प्रोग्रामर्ह र्ाह्य करण्‍याकररता इंडर्इंड बँके र्ोबत र्हयोग करण्‍याचा अत्‍यंत आनंद होत आहे. आमचे डीलर नेटवकस हे आमच्या मुख्य आिारस्तंभांपैकी एक आहे आटण त्ांच्या र्ततच्या प्रयत्ांमुळे आम्ही भारतातील इलेक्ट्रिटफके शन लाटेला अटिक पुढे घेऊन जाऊ शकलो आहोत. आम्‍हाला टवश्‍वार् आहे की, या
र्हयोगाच्‍या माध्‍यमातून आम्‍ही ईव्‍ही अटिक प्रमाणात उपलब्‍ि करून देऊ आटण आमच्‍या ग्राहकांर्ाठी ईव्‍ही खरेदी करण्‍याची प्रटिया एकर्ंिी व र्ंस्‍मरणीय अनुभव बनवू.’’

या िहयोगाबाबत बोलताना इिंडिइिंड बँक सल.चे कॉपोरेट, कमसशसयल, रूरल अॅण्‍ड इन्‍‍क्ल‍ सि्‍ह बँसकिं गचे प्रमख श्री. ििंिीि आनिंद म्‍हणाले, “मुुलभूतररत्‍या क्ट्स्िरत्‍व अर्लेली बँक म्‍हणून आम्‍हाला भारतातील अग्रगण्‍य ऑटोमोटटव्‍ह
ब्रॅण्‍ड टाटा मोटर्सर्ोबत र्हयोग करत त्‍यांच्‍या अटिकृत प्रवार्ी ईव्‍ही डीलर्सना टवशेष इलेक्ट्रिक वेईकल डीलर फायनाक्ट्संग प्रोग्राम देण्‍याचा अत्‍यंत आनंद होत आहे. आम्‍हाला क्ट्स्िर भटवष्‍याप्रती या प्रवार्ामध्‍ये टवभाग अग्रणीर्ोबत र्हयोगकरण्‍याचाअटभमानवाटतो.यार्हयोगाच्‍यामाध्‍यमातूनआम्‍हीनवीनग्राहकटवभागांमध्‍ये आमचापायाटवस्त‍ाररत करण्‍यार् आटण ग्राहकांच्‍या र्वस बँटकं ग गरजांची पूतसता करण्‍यार्ाठी र्ोल्‍यूशन्‍‍र् देणारी पर्ंतीची बँक बनण्‍यार् उत्‍र्ुक आहोत.’’
टाटा मोटर्स आपल्‍या उल्‍लेखनीय प्रयत्‍नांर्ह भारतीय ऑटोमोटटव्‍ह बाजारपेठेत िांटतकारी बदल घडवत आली आहे आटण ८९ टक्‍क्‍यांच्‍या लक्षणीय बाजारपेठ टहस्‍र्ार्ह भारतातील ई-मोटबटलटी लाटेमध्‍ये अग्रस्‍िानी आहे आटण कं पनीने आजपयंत वैयक्ट्िक व फ्लीट टवभागांमध्‍ये ५०,००० हून अटिक ईव्‍ही उत्‍पाटदत के ल्‍या आहेत.
About Tata Motors
Part of the USD 128 billion Tata group, Tata Motors Limited (NYSE: TTM; BSE: 500570 and 570001; NSE: TATAMOTORS and TATAMTRDVR), a USD 37 billion organization, is a leading global automobile manufacturer of cars, utility vehicles, pick-ups, trucks and buses, offering extensive range of integrated, smart and e-mobility solutions. With ‘Connecting Aspirations’ at the core of its brand promise, Tata Motors is India’s market leader in commercial vehicles and amongst the top three in the passenger
vehicles market.
Tata Motors strives to bring new products that fire the imagination of GenNext customers, fueled by state of the art design and R&D centers located in India, UK, US, Italy and South Korea. With a focus on engineering and tech enabled automotive solutions catering to the future of mobility, the company’s innovation efforts are focused to develop pioneering technologies that are sustainable as well as suited to evolving aspirations of the market and the customers. The company is pioneering India’s Electric Vehicle
(EV) transition and driving the shift towards sustainable mobility solutions by preparing a tailor-made product strategy, leveraging the synergy between the Group companies and playing an active role
liasoning with the Government in developing the policy framework.
With operations in India, the UK, South Korea, Thailand, South Africa and Indonesia, Tata Motors’ vehicles are marketed in Africa, Middle East, South & South East Asia, Australia, South America, Russia and other CIS countries. As of March 31, 2022, Tata Motors’ operations include 86 consolidated subsidiaries, two joint operations, four joint ventures and 10 equity-accounted associates, including their
subsidiaries, in respect of which the company exercises significant influence.
Media Contact Information:

Tata Motors Corporate Communications: indiacorpcomm@tatamotors.com / 91 22-66657613
/ www.tatamotors.com
About IndusInd Bank:
IndusInd Bank Limited commenced its operations in 1994 catering to the needs of consumer and corporate customers. Since its inception, the Bank has redefined the banking experience for its customers including various government entities, PSUs and large corporations. As on September 30,
2022, IndusInd Bank has a customer base of approx. 33 million, with 2320 Branches/Banking Outlets and 2807 ATMs spread across geographical locations of the country and covering 1,33,000 villages. The Bank has representative offices in London, Dubai and Abu Dhabi. The Bank believes in driving its business through technology that supports multi-channel delivery capabilities. It enjoys clearing bank status for both major stock exchanges BSE and NSE and settlement bank status for NCDEX. It is an also an empanelled banker for MCX. IndusInd Bank was included in the NIFTY 50 benchmark index on April 1,
2013.
RATINGS
Domestic Ratings:
CRISIL AA + for Infrastructure Bonds program/Tier 2 Bonds
CRISIL AA for Additional Tier 1 Bonds program
CRISIL A1+ for certificate of deposit program / short term FD program
IND AA+ for Senior bonds program/Tier 2 Bonds by India Ratings and Research IND AA for Additional Tier 1 Bonds program by India Ratings and Research
IND A1+ for Short Term Debt Instruments by India Ratings and Research International Ratings:
Ba1 for Senior Unsecured MTN programme by Moody’s Investors Service
Visit us at https://www.indusind.com/
Twitter: @MyIndusIndBank
Facebook: https://www.facebook.com/OfficialIndusIndBankPage

Related posts

Holidaying is now Wowidaying.

Shivani Shetty

वझीरएक्सने वार्षिक अहवाल सादर केला

Shivani Shetty

फातिमा सना शेख को रित्विज के नए रोमांटिक ट्रैक ‘ताज’ की ड्राइव पर लेकर गए ताहिर राज भसीन

Shivani Shetty

Leave a Comment