maharashtraprimenews
ठळक बातम्या
Breaking newsgeneralPublic Interest

एटंेरोहल्ेथकेयरसोल्यशुन्सलिलिटेडनेसबेीकडेडीआरएचपीफाईिकेिे

डीआरएचपी लिकं : https://www.icicisecurities.com/Upload/ArticleAttachments/Entero%20Healthca
re%20Solutions%20Limited%20DRHP.pdf
आर्थिक वर्ि २०२२ िधीि िहसुिानुसार, भारतातीि हल्े थकेयर उत्पादनाच्ं या सवाित आघाडीच्या तीन लवतरकांपैकी एक एंटेरो हल्े थकेयर सोल्युशन्स लिलिटेडने बाजारपेठ लनयंत्रक लसक्युररटीज अँड एक््चेंज बोडि ऑफ इंलडयाकडे (सेबी) आपिे ड्राफ्ट रेड हरे रंग प्रॉ्पेक्टस सादर के िे आह.े
कंपनीच्या आयपीओिध्ये १०,००० लिलियन रुपयांपयतंच्या नव्याने जारी करण्यात आिल्ेया इक्विटी सिभागांचा आलि सिभाग लवक्री करू इलच्ििाऱ्या सिभागधारकांनी प्र्तुत के िेल्या ८५,५७,५९७ पयंतच्या इक्विटी सिभागांचा सिावेश असिार आह.े
लवक्रीसाठीच्या ऑफरिध्ये प्रभात अग्रवाि यांच्याकडून ५,३४,०८२ पयंत; ऑर्बििेड एलशया III िॉररशस लिलिटेडकडून ७५,००,००० पयंत; प्रेि सेठी यांच्याकडून ३,५३,३०२ पयंत; चेतन एि. पी.यांच्याकडून४,४०१पयंत;दीपेशटीगािायांच्याकडून१,३२०पयतं;हिेंतजोसबॅरॉस यांच्याकडून८,८०२पयंत;हिेंतजग्गीयाच्ंयाकडून४,४०१पयंत;केआरव्हीएसवाराप्रसाद यांच्याकडू न २,२०१ पयंत; के ई प्रकाश यांच्याकडू न ३९,६१० पयंत; िवू सहदवे यांच्याकडू न १,३२० पयंत इक्विटी सिभागांचा सिावेश आह.े
याऑफरिधनू जेभांडविउभारिेजाईित्याचाउपयोगकंपनीवलतच्याउपकंपन्यांनीघेतिेल्याकाही कजांची परतफेड/िुदतपूवि परतफेड करण्यासाठी, कंपनीच्या खेळत्या भांडविाच्या आवश्यकता पूिि करण्यासाठी, सविसाधारि कॉपोरेट कािांसाठी आलि अलधग्रहिािाफि त इनऑरगॅलनक ग्रोथ उपक्रि चािवण्यासाठी करण्याचा कंपनीचा प्र्ताव आह.े
एंटेरो हल्े थकेयर सोल्युशन्स लिलिटेडची ्थापना २०१८ सािी प्रिोटर, िॅनेलजंग डायरेक्टर आलि चीफ एलक्िक्युरटव्हऑक्वफसरश्री.प्रभातअग्रवाितसेचप्रिोटर,पिूिकािीनडायरेक्टरवचीफऑपरेरटंग ऑक्वफसर यांनी भारतभर, संघरटत, तंत्रज्ञानाच्या आधारे चािवण्यात येिारा आलि एकालत्िक हल्े थकेयर प्रॉडक््स लडल्िब्युशन प्िॅटफॉिि लनिािि करण्याच्या उद्देशाने के िी. ही कं पनी हल्े थके यर प्रॉडक्ट उत्पादकांना फाििसी, हॉल्पटल्स आलि लक्िलनक्स यांच्यापयंत पोहोच उपिब्ध करवनू दऊे न िदत करते. ३१ िाचि २०२३ रोजीच्या आकडेवारीनुसार, या कंपनीची देशभरात ७३ वेयरहाउसेस आहते , िा्ट- िाईि लडलिव्हरी इन्रा्िक्चर, फाििसी, हॉल्पटल्स आलि लक्िलनक्ससोबत संबंध यािुळे हल्े थकेयर उत्पादने बनविाऱ्यांना त्यांची उत्पादने खूप जा्त ग्राहकांपयंत पोहोचवता येतात. आर्थिक वर्ि २०२१, २०२२ आलि २०२३ िध्ये या कंपनीने अनुक्रिे ३९५००, ६४२०० आलि ८१४०० पेक्षा जा्त ररटेि ग्राहकांना, १६००, २५०० आलि ३४०० पक्षे ा हॉल्पटि ग्राहकांना सेवा पुरवल्या. आर्थिक वर्ि २०२३ िध्ये कं पनीचे १९०० पेक्षा जा्त हल्े थके यर उत्पादकांसोबत पुरवठा संबंध आहते ज्यािुळे त्यांना ६४५०० प्रॉडक्ट एसकेयूिा ऍक्सेस लिळतो.
या इश्यूचे बुक रलनंग िीड िॅनेजसि आयसीआयसीआय लसक्युररटीज लिलिटेड, डॅि कॅलपटि अड्वायजसि लिलिटेड, जेफरीज इंलडया प्रायव्हटे लिलिटेड, जेएि फायनालन्शयि लिलिटेड आलि एसबीआय कॅलपटि िाके्स लिलिटेड हे आहते .

Related posts

ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे व्‍यवस्‍थापकीय संचालक श्री. विनीत अग्रवाल

Shivani Shetty

अॅबॉटकडून भारतातील फ्रीस्‍टाइल लिब्रे® सिस्‍टमचा वापर करणाऱ्या व्‍यक्‍तींसाठी फ्रीस्‍टाइल लिब्रेलिंक मोबाइल अॅप लाँच

Shivani Shetty

डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तर्फे सेबीकडे डीआरएचपी सादर

Shivani Shetty

Leave a Comment